Tietosuojaseloste

Kerromme tässä rekisteriselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Readme.fi -verkkokirjakauppaa osoitteessa readme.fi ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteri on Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston asetuksen EU 2016/679 (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) mukainen.

 1. Rekisterinpitäjä
  Readme.fi/Werner Söderström Osakeyhtiö
  Lönnrotinkatu 18A, 00120 Helsinki
  Y-tunnus: 0599340-0
  Vaihde: 010 5060 400
 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Readme.fi/Werner Söderström Osakeyhtiö
  Minna Auvinen
  Lönnrotinkatu 18 A, 00120 Helsinki
  Puh: 0400 220092
 1. Rekisterin nimi
  Readme.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  1. Henkilö- ja asiakastietoja kerätään, käsitellään ja hyödynnetään Readme.fi –verkkokaupan palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen; tilausten, maksamisen, laskutuksen ja toimitusten hoitamiseen; asiakaspalveluun ja yhteydenpitoon sekä muuhun asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon; henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen ja kehittämiseen.
  2. Henkilötietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.
  3. Tietoja käytetään vain tietojen alkuperäiseen tarkoitukseen.
  4. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten ehkäisemiseen, seuraamiseen ja selvittämiseen.
  5. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä lain mukaisten velvoitteiden, kuten kirjanpidon, verotuksen ja muiden viranomaistarkoitusten ja -velvoitteiden hoitamiseksi.
  6. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Bonnier-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.
 1. Henkilötietojen säilyttämisaika
  Readme.fi – verkkokauppa säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi. Vanhentuneita ja tarpeettomia tietoja ei säilytetä. Readme.fi – verkkokauppa pyrkii huolehtimaan henkilö- ja asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Anonymisoidun tai tilastollisen tiedon säilyttämistä ei rajoiteta.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
  1. yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  2. yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  3. asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
  4. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot
  5. lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  6. rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
  7. tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot sekä
  8. mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.
 1. Evästeet
  Readme.fi – verkkokauppa hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa, kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.
 1. Tietolähteet
  Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa sekä palvelun käyttämisen yhteydessä tai seurauksena.
  Rekisterissä olevia henkilötietoja päivitetään mahdollisesti Väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä saatavilla tiedoilla.
 1. Tietojen luovutukset
  Palveluntarjoaja voi luovuttaa henkilörekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimat tiedot palveluntarjoajan valikoitujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Tietoa ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 1. Rekisterin tietojen käsittelyn ja suojauksen periaatteet
  Readme.fi -verkkokaupan henkilö- ja asiakastiedot on tallennettu digitaaliseen asiakastietorekisteriin.

Readme.fi -verkkokaupan henkilö- ja asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä Readme.fi -verkkokaupan asiakas- ja henkilötietoja.

Henkilö- ja asiakastiedot, niiden käsittely sekä asiakastietorekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muilla asian mukaisilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla.

Readme.fi -verkkokaupan työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla.

 1. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä, tunnistettavalla ja tunnistettavissa olevalla yksityishenkilöllä on Yleisen tietosuoja-asetuksen 3. luvun mukaisesti omien henkilötietojensa tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus:
 • Tarkastaa käsitteleekö Readme.fi henkilöä koskevia tietoja.
 • Tarkastaa, mitä tietoja Readme.fi käsittelee voimassaolevan lain mukaisesti. Tarkastuksen voi lain mukaan tehdä kerran vuodessa maksutta. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle Tietopyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Readme.fi:n toimipisteessä (kts. kohta ’Yhteystiedot tietosuoja-asioissa’). Readme.fi:n on toimitettava tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Pyytää tarpeettoman, virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista.
 • Kieltää suoramarkkinointi ja henkilötietojen käyttö markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
 • Kieltää henkilö- ja yhteystietojen luovuttaminen ja julkaiseminen yhteystietopalveluihin.
 • Peruuttaa jo annettu suostumus tai muuttaa annettua suostumusta. Tässä tapauksessa Readme.fi ei välttämättä voi tarjota kaikkia tai mitään palveluja henkilölle.

Henkilö voi hallinnoida henkilötietoja ja muita tietoja sekä tietojen käyttöoikeuksia tietyissä Readme.fi:n palveluissa käyttäjätilin kautta tai käyttämällä palveluissamme olevia toimintoja.

Jos Readme.fi on henkilön mielestä toiminut tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, henkilöllä on oikeus reklamoida asiasta Readme.fi:lle. Henkilö voi myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Lisäksi henkilö voi tehdä valituksen viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa. Readme.fi:n yhteystiedot reklamaatioita tai valitusta varten ovat tämän tietosuojalausunnon lopussa.

 1. Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin. Henkilötietolain (523/1999) tarkoittama henkilötietojen rekisterinpitäjä on Readme.fi/Werner Söderström Osakeyhtiö (y-tunnus 0599340-0).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot, tarkastuspyynnöt ja tiedustelut:

Bonnier Kirjat Suomi Oy
Tietosuoja-asiat
PL 1259
00101 Helsinki
tietosuoja@bonnierkirjat.fi

Valvovien viranomaisten yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutettu
Ratapihantie 9, 6 krs
00520 Helsinki
tietosuoja@om.fi

Viestintävirasto
Itämerenkatu 3 A
00180 Helsinki
kirjaamo@viestintavirasto.fi